Skip to main content
Events

MSTP Journal Club


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Presenter: Alex Willcox (E-19)

Paper:  Yibin Zhu, Liangqin Tong, Kaixiao Nie, Itsanun Wiwatanaratanabutr, Peng Sun,
Qingqing Li, Xi Yu, Pa Wu, Tianshi Wu, Chen Yu, Qiyong Liu, Zhongqi Bian,
Penghua Wang, and Gong Cheng. “Host Serum Iron Modulates Dengue Virus Acquisition by Mosquitoes”  Nature Microbiology. 2019 Dec;4(12):2405-2415. doi: 10.1038/s41564-019-0555-x. Epub 2019 Sep 16.  PMID: 31527795.

Add to Calendar 02/06/2020 05:30 pm 02/06/2020 06:45 pm America/Los_Angeles MSTP Journal Club Presenter: Alex Willcox (E-19) Paper:  Yibin Zhu, Liangqin Tong, Kaixiao Nie, Itsanun Wiwatanaratanabutr, Peng Sun, Qingqing Li, Xi Yu, Pa Wu, Tianshi Wu, Chen Yu, Qiyong Liu, Zhongqi Bian, Penghua Wang, and Gong Cheng. “Host Serum Iron Modulates Dengue Virus Acquisition by Mosquitoes”  Nature Microbiology. 2019 Dec;4(12):2405-2415. doi: 10.1038/s41564-019-0555-x. Epub 2019 Sep 16.  PMID: 31527795.